فانوس

فصل نو: گذر از خامی

بازآ

دوشنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹ ب.ظ

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ

گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگر توبه شکستی بازآ

ای واقف اسرار ضمیر همه کس

در حالت عجز، دستگیر همه کس

یارب تو مرا توبه ده و عذر پذیر

ای توبه‌ده و عذرپذیر همه کس

جز وصل تو دل به هرچه بستم، توبه

بی‌یاد تو هرجا که نشستم، توبه

در حضرت تو، توبه شکستم صدبار

زین توبه که صد بار شکستم، توبه

ابوسعید ابوالخیر

ادبیات توبه شعر

گناهی بالاتر از ناامیدی از رحمت الهی نیست ....

هر گناهی کردی ... هر گناهی ... ناامید نشوید فقط از او بخواهید می‌بخشد ... مهربان‌تر از پدر و مادر است ... اصلا آفریننده مهربانی و بخشندگی است.

لایک می نماییم! 

چون این یک لایکه من‌هم چیزی در پاسخ ندارم بگم :)